Strategia rozwoju miasta – klienci miasta

6 Gru

W przypadku miasta Sopot można mówić o następujących, głównych grupach klientów:

 • obecni mieszkańcy miasta potencjalni mieszkańcy miasta turyści
 • kuracjusze sopockich sanatoriów inwestorzy zamieszkujący terytorium miasta
 • inwestorzy spoza terytorium miasta inne.

Na potrzeby problemu opisywanego w niniejszej pracy, pod uwagę wzięto tylko wybrane grupy (mieszkańcy miasta Sopot, inwestorzy, turyści i kuracjusze). Z punktu widzenia promocji Sopotu jako uzdrowiska, właśnie te grupy będą miały największy wpływ na to, czy działania przeprowadzone przez władze miasta odniosą zamierzony skutek, czy nie. Należy pamiętać, że w przypadku innego problemu (np. wybory do władz lokalnych) niektóre z w/w grup klientów nie będą miały bezpośredniego wpływu na sytuację, a pojawić się mogą inne zainteresowane grupy, o których w tej pracy nie wspomniano.

Tabela 7. Grupy klientów w Sopocie

Grupy klientów Decyzje, ich wpływ na sytuację Sopotu jako
  uzdrowiska
Obecni mieszkańcy miasta, w tym stwo­rzone przez nich organizacje non-profit o     Podejmują decyzję o tym, kto będzie sprawował władzę

w mieście

o     Zapewniają dochody miastu (udział miasta w podatkach

dochodowych mieszkańców)

o     Tworzą „klimat” miasta (mogą być przyjaźni, otwarci, lub

chłodni, traktujący turystów jak „zło konieczne”) o       Dbają o wygląd miasta

o     Inicjują wydarzenia kulturalne w mieście podnosząc

atrakcyjność turystyczną miasta

Turyści i kuracjusze sopockich sanato­riów o     Są źródłem zysku dla miasta i jego mieszkańców, oraz

przedsiębiorców działających na terenie miasta o Zapewniają reklamę miastu, przekazywanie opinii zna­jomym

o Wpływają na klimat miasta, czasami tworzą modę na bywanie w mieście.

Inwestorzy o     Są odpowiedzialni za poziom usług i towarów w mieście

o Zapewniają dochody miastu (udział miasta w podatkach dochodowych od osób prawnych) o Tworzą nowe miejsca pracy

Źródło: Opracowanie własne

Produkt oferowany przez Sopot

Ze względu na tematykę niniejszej pracy pod uwagę wzięto następujące rodzaje produktu ofe­rowanego przez miasto Sopot. turystyczny handlowo — usługowy sportowo — rekreacyjny kulturalny mieszkaniowy publiczny inwestycyjny

Produkty te wyodrębnione zostały w oparciu o wcześniej wybrane grupy klientów miasta. Każdy z produktów może dotyczyć każdego z klientów, jednak w innym zakresie. Na przykład produkt turystyczny bezpośrednio dotyczy turystów, jednak bardzo chętnie korzystają z niego także mieszkańcy miasta. Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku inwestorów, gdzie mogą oni występować jednocześnie jako mieszkańcy i inwestorzy.

Ze względu na to, że Sopot to miasto, które posiada status uzdrowiska i dąży do tego, aby stać się kurortem, bardzo ważne są w tej sytuacji produkty turystyczne, handlowo-usługowe, kul­turalne i sportowo-rekreacyjne. Aby w/w produkty mogły cechować się wysoką jakością, należy zapewnić takie warunki, aby produkt inwestycyjny, mieszkaniowy i publiczny, były na wysokim poziomie. Jak więc widać, wszystkie wyżej wymienione produkty są ze sobą bardziej lub mniej związane. Należy o tym pamiętać projektując strategię komunikacji marketingowej.

System Jakości ISO 9001

Aby zapewnić jak najlepszą obsługę swoich klientów oferując im najlepszy produkt, Urząd Miasta Sopotu działa w oparciu o Normy ISO 9001:1994/EN.

W rozumieniu Normy klientem jest hajdy interesant (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo komercyjne bądź inna instytuja) zwracająca się o świadczenie usługi zgodnej z zakresem zadań wykonywanych przez Urząd. Jest nim równiej samo miasto Sopot, na rjecz, którego wykonywane są zadania wyznaczone pfjej obo­wiązujące prawo. Wyrób zaś, to usługi świadczone klientom Urzędu, będące w zakresie zadań komórek orga­nizacyjnych Urzędu objętych systemem jakości[1]

Wyżej wymieniona Norma ma pomóc w jak najlepszym wypełnianiu następujących zadań Urzędu. Należą do nich:

współudział w kształtowaniu wizji rozwoju Miasta

projektowanie zgodnego z przyjętymi kierunkami rozwoju budżetu miasta

zapewnienie – w ramach postawionych do dyspozycji zasobów — najlepiej możliwej ob­sługi Miasta i jego mieszkańców w szczególności po przez:

 • optymalne wykorzystania zasobów
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i właściwego ich motywowania do podnosze­nia jakości świadczonych usług

poprawienie obsługi klientów poprzez badanie ich potrzeb i odpowiednie korygowa­nie obowiązujących procedur (m.in. skrócenie czasu obsługi o 7 dni w stosunku do wymagań ustawy, szkolenia pracowników w zakresie komunikacji społecznej i inne)[2].

[1]   Księga Jakości Dla Systemu Jakości zgodnie z Normą ISO 9001:1994/EN, s. 11

[2]   Opracowanie na podstawie: Księga Jakości Dla Systemu Jakości zgodnie z Normą ISO 9001:1994/EN, s.7

Reklamy

Gmina i miasto – definicje

6 List

Według Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku „Gmina to ogół mieszkańców tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową, zlokalizowaną na określonym terytorium”.1 Każda gmina musi wykonywać zadania. Zadania te, to pewnego rodzaju produkty, które gmina oferuje swoim mieszkańcom, inwestorom, turystom i innym osobom. Należą do nich między innymi: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, szkolnictwo podstawowe itp. Możemy podzielić je na zadania zlecone i zadania własne (obowiązkowe i fakultatywne).

W literaturze można spotkać także inne definicje gminy, m.in. mówiącą, „że gmina to kompleksowy układ obejmujący powiązane ze sobą komponenty. Należą do nich:

 1. Ludność (stali mieszkańcy oraz przebywający czasowo na jej terenie, np. turyści, osoby dojeżdżające do pracy z innych gmin),
 2. Gospodarka i jej zasoby rzeczowe, kapitałowe (finansowe), materialne i niematerialne
 3. Środowisko naturalne
 4. Systemy zarządzania (wraz z systemem informacji)”[1] [2].

Gmina działa w pewnym otoczeniu (wewnętrznym i zewnętrznym). Powiązania te przedstawia poniższy schemat (Rys 1).

Powyższe spojrzenie na problem zdefiniowania gminy jest już bardzo podobne, do tego, jakie stosuje się w przypadku wszystkich organizacji. Mówi się tu bowiem o zasobach organizacji oraz o otoczeniu, w jakim ona funkcjonuje.

Rysunek 1. Gmina jako układ składający się z komponentów

Źródło: T. Żabińska (red.) Analiza strategiczna gminy dla potrzeb wyboru strategii rozwoju, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997, s. 28.

Gminy możemy podzielić na gminy wiejskie, gminy miejskie i gminy wiejsko-miejskie. Z pojęciem gminy miejskiej nierozerwalnie wiąże się pojęcie miasta.

Pod pojęciem miasta rozumie się najczęściej „skupisko ludności, wykonującej nierolniczą działalność gospodarczą oraz przestrzeń intensywnie zabudowaną”[3]

Za miasto uznaje się także „jednostki osadnicze, które mają specjalny statut miejski czyli nadane prawa miejskie, przy czym nadanie praw miejskich ma często podłoże historyczne bądź społeczno-gospodarcze. Według statystycznego punktu widzenia miasto musi mieć określoną liczbę ludności. Można przy określaniu miasta przyjąć również kryterium funkcjonalne, wówczas miastem będzie każda jednostka osadnicza, w której przeważa zatrudnienie w innych działach gospodarki niż rolnictwo. Kryterium fizjonomiczne wymaga zaś, aby miasto posiadało odpowiednią gęstość zaludnienia, odpowiedni rodzaj i charakter zabudowy”[4]

[1] Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz. U. 1990, nr 16, poz.95

[2] Analiza strategiczne gminy dla potrzeb wyboru strategii rozwoju, pr. zb. pod red. T. Żabińskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997, s. 5, 6, 9.

[3] R. Domański., Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań-Warszawa1989, s. 42

[4] W. Maik, Podstawy geografii miast, skrypt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1992, s.75

Metoda oceny funkcji informacyjnej serwisów samorządowych

24 Paźdź

Ocena przeprowadzana jest przez badanie serwisu pod kątem następujących, głównych kategorii:

 1. Przejrzystość i podstawowe informacje
 2. Treść
 3. Dostępność.

Główne kategorie podzielone są na poszczególne kryteria z określoną punktacj ą, przydzielaną w zależności od spełnienia danego kryterium. Obrazuje to poniższa tabela.

Tabela 5-1 Kryteria oceny serwisów samorządowych
Nr Oceniany aspekt Opis Punkty
A. PRZEJRZYSTOŚĆ I PODSTAWOWE INFORMACJE
Struktura
A1 Nawigacja w serwisie Serwis powinien być przejrzysty, nawigacja pomiędzy poszczególnymi działami spójna, możliwość powrotu do strony głównej z każdej podstrony 0-1
A2 Wykorzystanie pierwszej strony Już pierwsza strona serwisu powinna zawierać

podstawowe informacje. 0 punktów otrzymują serwisy, gdzie pierwsza strona to tylko zdjęcie lub animacja i przycisk „Wejdź”

0-1
A3 Adres pocztowy łatwo dostępny 1 punkt dla tych serwisów, które już na pierwszej stronie umieszczają adres Urzędu 0-1
A4 Adres poczty elektronicznej na

pierwszej stronie

1 punkt dla tych serwisów, które już na pierwszej stronie umieszczają adres elektroniczny Urzędu 0-1
A5 Mapa serwisu 1 punkt dla tych serwisów, które mają mapę serwisu, czyli spis w jednym miejscy wszystkich 0-1
podstron wraz z linkami
Podstawowe informacje
A6 Struktura organizacyjna Urzędu 1 punkt jeżeli istnieje 0-1
A7 Położenie, mapka, dojazd 1 punkt, jeżeli takie informacje są dostępne w jednym z głównych działów 0-1
A8 Informacje o Radzie Miejskiej 1 punkt jeżeli jest takowa informacja 0-1
A9 Kontakt, telefony, godziny pracy urzędników 1 punkt, jeżeli są wymienione kontakty z poszczególnymi jednostkami Urzędu 0-1
A10 Przydatne adresy 1 punkt, jeżeli jest taki dział 0-1
Aspekty techniczne
A11 Strona nie jest przeciążona grafiką Zbyt duże przeciążenie grafiką może powodować

długie wczytywanie się strony na wolniejszych łączach i zaniechanie jej odwiedzenia. 1 punkt przyznawany jest wtedy, gdy strona nie jest przeładowana grafiką i animacjami

0-1
A12 Formularz do wysłania poczty

elektronicznej

1 punkt przyznawany jest tym serwisom, które mają formularz do wysyłania poczty na adres Urzędu. Nie każdy odwiedzający musi mieć konto pocztowe, stąd premiowanie istnienia takiego formularza 0-1
A13 Dostępność dla osób niepełnosprawnych Możliwość powiększenia czcionki w przeglądarce premiowana jest dodatkowym punktem 0-1
B. TREŚĆ
B0 Dział aktualności Premiowane jednym punktem jest występowanie działu aktualności w wypadku, gdy ostatnio dodana wiadomość nie jest starsza niż dwa tygodnie 0-1
Informacje o ofertach inwestycyjnych
B1 Dział ofert inwestycyjnych 1 punkt za umieszczenie informacji o inwestycjach 0-1
B2 Dokładny opis ofert i kontakt 1 punkt za dokładny opis poszczególnych inwestycji i podanie bezpośredniego kontaktu do osoby odpowiedzialnej w Urzędzie 0-1
B3 Informacje o atrakcyjności gospodarczej regionu Premiowane 1 punktem informacje o atrakcyjności gospodarczej regionu 0-1
B4 Informacje w języku angielskim Premiowane 1 punktem informacje o inwestycjach w języku angielskim 0-1
B5 Informacje w innym języku Premiowane 1 punktem informacje o inwestycjach w języku innym niż polski lub angielski 0-1
Informacje o turystyce, kulturze
B6 Opis atrakcji turystycznych 1 punkt – umieszczenie informacji o atrakcjach turystycznych 0-1
B7 Opis wydarzeń kulturalnych 1 punkt – umieszczenie informacji o wydarzeniach kulturalnych 0-1
B8 Historia regionu 1 punkt – umieszczenie informacji o historii regionu 0-1
B9 Informacje w języku angielskim Premiowane 1 punktem informacje w języku angielskim 0-1
B10 Informacje w innym języku Premiowane 1 punktem informacje w języku innym niż polski lub angielski 0-1
Informacje o przetargach
B10 Informacje o przetargach 1 punkt – umieszczenie informacji o przetargach 0-1
B11 Informacje w języku angielskim Premiowane 1 punktem informacje o przetargach w języku angielskim 0-1
B12 Informacje w innym języku Premiowane 1 punktem informacje o przetargach w języku innym niż polski lub angielski 0-1
Informacje dla mieszkańca
B13 Przewodnik petenta Jeżeli dostępny jest w serwisie przewodnik petenta, czyli opis procedur i spraw realizowanych w Urzędzie, w zależności do jego jakości, premiowany jest 1-3 punktami 0-3
B14 Formularze do pobrania Jeżeli istniej możliwość pobrania formularzy do wydrukowania, premiowane jest to 1-2 punktami 0-2
C. DOSTĘPNOŚĆ
C1 Intuicyjny adres domenowy 1 punkt dla adresu domenowego, który jest intuicyjny i łatwy do zapamiętania 0-1
C2 Adresy poczty elektronicznej w domenie głównej 1 punkt, jeżeli wszystkie adresy poczty elektronicznej używanej w Urzędzie, znajdują się w tej samej domenie 0-1
C3 Dostępność z poziomu wyszukiwarek internetowych Punkty przyznawane są w zależności od procentowego wyniku uzyskanego w ocenie dostępności poszczególnych serwisów 0-11
Źródło: opracowanie własne
 Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 45

Za kryterium ‘C3 Dostępność z poziomu wyszukiwarek internetowych’ można uzyskać od 0 do 11 punktów. Przydział punktu uzależniony jest od wyniku procentowego z oceny ‘Dostępności serwisu’, której procedura przedstawiona jest dalej. I tak:

1. 0% – 0 punktów
2. 1%-10% – 1 punkt
3. 11%-20% – 2 punkty
4. 21%-30% – 3 punkty
5.
6. 81%-90% – 9 punków
7. 91%-99% – 10 punktów
8. 100% – 11 punktów
Tabela 5-2 Ocena dostępności serwis hipotetyczny
Waga wyszukiwarki – Świat: 55% 22% 10%
Waga wyszukiwarki – Polska: 31% 25% 34%
Frazy:                        ‚ ■— Onet.pl Wp.pl Google Yahoo MSN

Search

Suma dla frazy Waga

frazy

Punkty dla frazy
Nazwa gminy 4 4 4 3,6 1 3,6
Nazwa gminy + oferty inwestycyjne 4 4 4 3,6 1 3,6
Nazwa gminy + turystyka 4 4 4 3,6 1 3,6
Nazwa gminy + przetargi 4 4 4 3,6 1 3,6
Nazwa powiatu 4 4 4 3,6 1,25 4,5
Nazwa województwa 4 4 4 3,6 1,5 5,4
Nazwa województwa + turystyka 4 4 4 3,6 1,75 6,3
Nazwa województwa + oferty inwestycyjne 4 4 4 3,6 1,75 6,3
Nazwa gminy bez polskich znaków 4 4 4 3,48 1 3,48
Nazwa gminy bez polskich znaków + tourism 4 4 4 3,48 1 3,48
Nazwa gminy bez pl + investments opportunities 4 4 4 3,48 1 3,48
Nazwa województwa bez polskich znaków + tourism 4 4 4 3,48 2 6,96
Nazwa województwa bez pl + investments opportunities 4 4 4 3,48 2 6,96
Poland + tourism 4 4 4 3,48 2,5 8,7
Poland + investments opportunities 4 4 4 3,48 2,5 8,7
Max liczba pkt. do zdobycia: 79 Suma punktów: 78,66
Źródło:opracowanie własne Ocena procentowa: 100

Każdy serwis oceniany jest w matrycy pod kątem uzyskanych pozycji w wynikach wyszukiwania dla wybranych słów kluczowych i fraz. Pod uwagę zostały wzięte wyszukiwarki polskie i międzynarodowe. Liczba punktów cząstkowych uzyskanych dla danej frazy, dla danej wyszukiwarki, uzależniona jest od pozycji (planszy), na jakiej dana fraza występuje w wynikach

wyszukiwania:
1. 4 punkty – 1 plansza wyników
2. 3 punkty – 2 plansza wyników
3. 2 punkty – 3 plansza wyników
4. 1 punkt – 4 plansza wyników
> dodatkowo 0,5 punktu za pierwsze miejsce na planszy.

Każda z wyszukiwarek ma swoja wagę procentową, uzależnioną od jej popularności. Aby nie zaciemniać wyników, zostały wybrane tylko najpopularniejsze, mniej ważne zostały pominięte. Wagi procentowe wyszukiwarek zostały zaczerpnięte z danych statystycznych[1] (ponieważ wyszukiwarka Google używana jest również dla wyszukiwań w języku polskim, użyta jest dwukrotnie z odmienną wagą dla Polski i Świata). Każda pojedyncza punktacja dla danej frazy korygowana jest przez wagę wyszukiwarki. Następnie w pionie sumowane są wszystkie wartości. Ta suma dla każdej frazy znajduje się w kolumnie ‘Suma dla frazy’ (przykład obliczeń dla słowa nazwa gminy: 4*31% + 4*25%+ 4*34% = 3,6). Poszczególne frazy również maja swoje własne wagi. Autor przyjął uznaniowo wagi od 1 do 2,5 w zależności od popularności frazy i jej potencjalnej zdolności do generowania odwiedzin serwisu. ‘Suma dla frazy’ jest przemnażana przez wartość ‘Waga frazy’ i daje końcowy wynik punktowy uzyskany przez daną frazę, czyli ‘Punkty dla frazy’. Cała kolumna ‘Punkty dla frazy’ jest następnie sumowana. Suma punktów zamieniana jest na końcowy wynik procentowy.

[1] dla Polski: Gemius StatCentral, April 2003; dla międzynarodowych: OneStat January 2003

Serwis samorządowy – interakcja i transakcja

6 Wrz

Drugi obszar funkcjonalny serwisu samorządowego obejmuje dwustronną interakcję i transakcję. Jest to obszar, który możemy zaliczyć do typowych rozwiązań e-government. O ile możemy znaleźć dużo przykładów serwisów samorządowych realizujących pierwszy obszar funkcjonowania serwisu (informacja), to przykładów obsługi zdalnej petenta jest bardzo mało. Poniekąd wynika to z uregulowań prawnych, nie wdrożenia w życie przepisów o podpisie elektronicznym i ciągle zbyt mało intensywnych działaniach rządowych, promujących e- administrację. Funkcja informacyjna może być wypełniona samodzielnie przez daną jednostkę. Nie jest to jednak w pełni możliwe w przypadku obsługi klienta, gdyż często wymagana jest współpraca kilku, niezależnych podmiotów.

Dużym utrudnieniem we wdrażaniu systemów zintegrowanych są przepisy polskiego prawa. Ustawa kompetencyjna (Ustawa z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa – Dz.U. nr 106 z 17 sierpnia 1998 r.) dzieli wiele kompetencji pomiędzy różne szczeble administracji, co często skutecznie zahamowuje wdrożenia systemów informacyjnych oraz utrudnia zarządzanie. Jako przykład może posłużyć ewidencja pojazdów i kierowców, która znajduje się w gestii powiatu, lecz to gmina odpowiada za windykacje podatków od środków transportu. Inny przykład: powiat został obdarowany ewidencją gruntów i budynków, ale to gmina odpowiada za inwestycje realizowane na jej terenie, pobór podatków od gruntów i nieruchomości[1] [2]. Należałoby odpowiedzieć sobie na pytania: gdzie ma się znajdować główna baza ewidencji pojazdów: w gminie czy powiecie; czy mogą być dwie, niezależne bazy; kto zapewni ich spójność; jeżeli jedna baza w powiecie, to na jakich zasadach do niej dostępu będzie udzielany gminom. Te proste dwa przykłady obrazują konieczność współpracy pomiędzy gminami i powiatami oraz dbania o zachowanie integralności danych na różnych szczeblach.

Cała administracja bazuje na operowaniu dokumentem, a dokument w naturalny sposób może zostać ucyfrowiony. Jednak elektroniczna wymiana informacji i dokumentów nie jest jedynym aspektem dostosowania administracji samorządowej do wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Ważniejszym celem jest podejście procesowe do całości problemu, oddzielenie instytucjonalnej struktury od struktury informatycznej. Podejście procesowe ma poważną zaletę – nie wymaga ujednolicenia systemów informatycznych różnych instytucji. Takie ujednolicenie jest po prostu niemożliwe. Głównym celem powinna więc być integracja systemów . Poza tym, jeżeli rozwiązania prawa są nielogiczne lub dziurawe, nie da się napisać poprawnego programu komputerowego.

[1]   Gęślicki R., Urząd poinformowany, Grupa Honesta 2003

[2]   Cellary W., Organizacja administracja publicznej na potrzeby obywateli w „Polska w drodze…” op.cit.

Gmina w Internecie

6 Sier

Ocena dostępności poszczególnych serwisów

Do oceny, która głównym celem jest prezentacja metody oceny, zostały wybrane serwisy opisane w tabeli 5-3.

Tabela 5-3 Oceniane serwisy samorządowe
  www kozminwlkp pl www miedzyrzecz pl www sokolowpodl pl
Gmina Koźmin Wielkopolski Międzyrzecz Sokołów Podlaski
Powiat Powiat Krotoszyński Powiat Międzyrzecki Powiat Sokołowski
Województwo Wielkopolskie Lubuskie Mazowieckie
Liczba mieszkańców (miasto + gmina) 14200 24973 6569
Uwagi Serwis został nagrodzony ‘Złotą@’ w roku 2002 w kategorii serwisów małych miast, miasteczek i gmin Międzyrzecz to również powiat, ale oceniany serwis dotyczy gminy Międzyrzecz. Serwis został wybrany przez autora na skutek przeszukiwań dokonanych w wyszukiwarkach internetowych. Serwis został nagrodzony ‘Złotą@’ w roku 2001 w kategorii serwisów małych miast, miasteczek i gmin

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2003 roku. Do badania dostępności wybrano trzy gminy (tabela 5-3). Należy zwrócić uwagę, że pozycje uzyskane w wyszukiwarkach ulegają ciągłej zmianie. Mogą być spowodowane dwoma czynnikami: przebudowa i optymalizacja serwisu lub zmiana algorytmu rankingowego wyszukiwarki.

Tabela 5-4 Ocena dostępności serwisu www kozminwlkp pl

Waga wyszukiwarki – Świat: 55% 22% 10%      
Waga wyszukiwarki – Polska: 31% 25% 34%          
Frazy:           ‚ ■— Onet.pl Wp.pl Google Yahoo MSN

Search

Suma dla frazy Waga

frazy

Punkty dla frazy
Koźmin Wielkopolski 4 4 4,5     3,77 1 3,77
Koźmin oferty inwestycyjne 4 4,5 4,5     3,895 1 3,895
Koźmin turystyka 4 4 4,5     3,77 1 3,77
Koźmin przetargi 4,5 4 4,5     3,925 1 3,925
Powiat Krotoszyński 0 0 0     0 1,25 0
Wielkopolskie 0 0 0     0 1,5 0
Wielkopolska turystyka 0 0 0     0 1,75 0
Wielkopolska oferty inwestycyjne 0 0 0     0 1,75 0
Kozmin Wielkopolski     2 3 4,5 2,21 1 2,21
Kozmin tourism     0 0 0 0 1 0
Kozmin investments opportunities     0 0 0 0 1 0
Wielkopolskie tourism     0 0 0 0 2 0
Wielkopolskie investments opportunities     0 0 0 0 2 0
Poland tourism     0 0 0 0 2,5 0
Poland investments opportunities     0 0 0 0 2,5 0
    Max liczba pkt. do zdobycia: 79 Suma punktów: 17,57
Źródło:opracowanie własne           Ocena procentowa: 22

Tabela 5-5 Ocena dostępności serwisu www miedzyrzecz pl

Waga wyszukiwarki – Świat: 55% 22% 10%      
Waga wyszukiwarki – Polska: 31% 25% 34%          
Frazy: Onet.pl Wp.pl Google Yahoo MSN

Search

Suma dla frazy Waga

frazy

Punkty dla frazy
Międzyrzecz 4,5 0 4,5     2,925 1 2,925
Międzyrzecz oferty inwestycyjne 0 4,5 4,5     2,655 1 2,655
Międzyrzecz turystyka 4 3 4     3,35 1 3,35
Międzyrzecz przetargi 4,5 4,5 4,5     4,05 1 4,05
Powiat Międzyrzecki 2 1 4     2,23 1,25 2,7875
Lubuskie 0 0 0     0 1,5 0
Lubuskie turystyka 0 0 0     0 1,75 0
Lubuskie oferty inwestycyjne 0 2 4     1,86 1,75 3,255
Miedzyrzecz     4,5 4,5 4,5 3,915 1 3,915
Miedzyrzecz tourism     4,5 4,5 4 3,865 1 3,865
Miedzyrzecz investments opportunities     0 0 0 0 1 0
Lubuskie tourism     0 0 0 0 2 0
Lubuskie investments opportunities     0 0 0 0 2 0
Poland tourism     0 0 0 0 2,5 0
Poland investments opportunities     0 0 0 0 2,5 0
    Max liczba pkt. do zdobycia: 79 Suma punktów: 26,8025
Źródło:opracowanie własne           Ocena procentowa: 34
Tabela 5-6 Ocena dostępności serwisu www sokolowpodl pl

Waga wyszukiwarki – Świat: 55% 22% 10%      
Waga wyszukiwarki – Polska: 31% 25% 34%          
Frazy:                ‚ ■— Onet.pl Wp.pl Google Yahoo MSN

Search

Suma dla frazy Waga

frazy

Punkty dla frazy
Sokołów Podlaski 4 3 4,5     3,52 1 3,52
Sokołów oferty inwestycyjne 3 0 4,5     2,46 1 2,46
Sokołów turystyka 4 0 0     1,24 1 1,24
Sokołów przetargi 4 4 3     3,26 1 3,26
Powiat Sokołowski 4,5 4 4     3,755 1,25 4,69375
Mazowieckie 0 0 0     0 1,5 0
Mazowieckie turystyka 0 0 0     0 1,75 0
Mazowieckie oferty inwestycyjne 0 0 0     0 1,75 0
Sokolow Podlaski     4,5 4,5 4,5 3,915 1 3,915
Sokolow + tourism     0 0 0 0 1 0
Sokolow investments opportunities     0 0 0 0 1 0
Mazowieckie tourism     0 0 0 0 2 0
Mazowieckie investments opportunities     0 0 0 0 2 0
Poland tourism     0 0 0 0 2,5 0
Poland investments opportunities     0 0 0 0 2,5 0
  Max liczba pkt. do zdobycia: 79 Suma punktów: 19,08875

Ocena procentowa:            24

Przekładając uzyskane wyniki procentowe na punktację (patrz strona 62), otrzymujemy:

 • Koźmin Wielkopolski – 3 punkty (22%)
 • Międzyrzecz – 4 punkty (34%)
 • Sokołów Podlaski – 3 punkty (24%).

Zdecydowanie najlepiej wypada więc serwis Międzyrzecza, choć mimo to wynik uzyskany i tak nie jest zadawalający – sporo poniżej 50%. Najniższy wynik Koźmina Wielkopolskiego spowodowany jest poniekąd tym, że nie istnieje żadna wersja językowa serwisu poza polską. Koźmin Wielkopolski dobrze wypada dla fraz polskich związanych z nazwą miasta, nikt jednak nie zadbał optymalizację pod kontem fraz związanych z nazwą powiatu i województwa. Podobna sytuacja występuje w przypadku Sokołowa Podlaskiego. Nie wykorzystane zostało również to, że serwis ma wersję angielską, mimo to nie można odnaleźć serwisu dla fraz w języku angielskim. Międzyrzecz ma najlepiej opracowaną wersję anglojęzyczną i niemieckojęzyczna serwisu. Popełniony został jednak typowy błąd doboru słów kluczowych. Fraza ‘Oferty inwestycyjne’ została przetłumaczona jako ‘investments offers’ (patrz strona 51). Uzyskane wyniki wskazują więc na to, że dostępność serwisów jest raczej dziełem przypadku niż wynikiem zaplanowanej strategii twórców serwisu. Spowodowane jest to najprawdopodobniej małą świadomością projektantów i ich zleceniodawców o potencjalnych korzyściach wynikających z dobrej dostępności serwisu w wyszukiwarkach internetowych.

Statystyki rozwoju Internetu samorządowego

24 Lip

[praca magisterska]

Przeniesienie administracji do sieci i stworzenie e-administracji wymaga centralnej koordynacji działań. Program ePolska jest strategicznym planem stopniowego wdrażania nowych technologii w Polsce na szczeblu administracyjnym. Niezależnie od tej strategii, polskie samorządy same starają się sprostać wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego. Samodzielnie budują serwisy internetowe, które stają się oknem na cyfrowy świat. Bez pomocy centralnej często nie są w stanie spełnić funkcji interakcyjnej czy transakcyjnej. W mniejszym lub większym stopniu starają się jednak zapewnić dostęp do informacji. Dynamika wzrostu serwisów samorządowych napawa optymizmem (patrz Tabela 3­5 i Rys. 3-9). Oddzielną kwestią pozostaje ich jakość (patrz rozdział 5). Biorąc pod uwagę ogólną liczbę gmin (2489), powiatów (308) oraz miast na prawach powiatów (65)[1], 51,5% gmin i 71% powiatów ma swoje serwisy. Rozwój Internetu na szczeblu samorządowym może mieć spore znaczenie w całościowym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Tabela 3-5 Liczba serwisów _ samorządowych

1998 1999 2000 2001 2002
Gminy

wiejskie

183 275 455 583 618
Gminy

miejskie

320 440 631 637 664
Powiaty 154 349 267 295
Ogółem: 503 869 1435 1487 1577

Źródło: Internet Obywatelski

Rysunek 3 – 9 Poziom rozwoju Internetu samorządowego


Źródło: Internet Obywatelski

Proces dostosowywania się do wymagań społeczeństwa informacyjnego, w którym główną rolę odgrywa wiedza, bogaty jest w wyzwania. Dotyczą one w mniejszym lub większym stopniu każdego z nas. Szeroko pojęta informatyzacja i Internet, główne narzędzie nowej ery, jego efektywne wykorzystanie do rozwoju, edukacji, biznesu i rozrywki to papierki lakmusowe społeczeństwa informacyjnego. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego może być mierzony przez rozwój infrastruktury dostępu. Jednak społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. Ważne jest wiec to, jakie usługi i produkty cyfrowe możemy nabyć i sprzedać za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Wyzwania społeczeństwa informacyjnego dotyczą także samorządów terytorialnych, obejmując małe i średnie gminy. Co znamienite, polskie samorządy były często pionierami w dziedzinie wykorzystania technologii internetowych. Pierwsze serwisy internetowe samorządów powstawały na długo przed jakimkolwiek strategiami rządowymi. Budowane były przez pasjonatów, uczących się samodzielnie na własnych błędach. Wzrost ilości tych serwisów na przestrzeni ostatnich trzech lat jest imponujący, smutne, że podobnego wzrostu nie można zaobserwować w rozwoju infrastruktury informacyjno – telekomunikacyjnej. Braków w infrastrukturze nie da się nadrobić z dnia na dzień, wymagane są działania długofalowe w oparciu o przemyślaną strategię. To ogromne wyzwanie przed rządzącymi. Jak pokazują wskaźniki, Polska ma sporo do nadrobienia w tej dziedzinie względem państw Unii Europejskiej (która realizuje strategię eEurope), ale także większości państw kandydujących. Perspektywa integracji powinna stać się katalizatorem działań nakierowanych na rozwój (program ePolska). Na pewno Polska nie stoi na pozycji przegranej, może nawet odnieść spory sukces wdrażając najnowsze rozwiązania i czerpać korzyści z tzw. „renty późnego przybysza”.

Biorąc po uwagę dynamiczny rozwój ilości samorządowych serwisów internetowych, który cieszy, nie może abstrahować od ich jakości. W obszarze funkcjonalnym, jakim jest przekazywanie informacji, można je ocenić pozytywnie. To pierwszy krok na drodze budowania społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym. Samo przekazywanie informacji to jedna za mało, aby mówić o sprostaniu wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego. Ważniejsza jest możliwość interakcji i zawierania transakcji. Z tym jest już znacznie gorzej. Wynika to poniekąd z braku do niedawna ogólnokrajowej strategii, która jest niezbędna, biorąc pod uwagę rozkład kompetencji pomiędzy niezależne jednostki. Konieczna jest integracja różnych systemów. Ciągle nie wdrożony jest podpis elektroniczny, jakże istotny do przyśpieszenia rozwoju obszaru zawierania zdalnych transakcji, czyli obsługi klienta urzędu na odległość. Mimo tych przeszkód, niektóre samorządy znowu okazały się pionierami, wdrażają rozwiązania do obsługi zdalnej petenta. Nie pozostaje nic innego, jak być dobrej myśli i wierzyć w efekt synergii, polegający na połączeniu doświadczeń samorządów i strategicznych planów rządowych (Strategia ePolska i projekt Polskie Wrota).

Samorządy nie mają już wyboru, czy być obecnym w Internecie. Kontrowersyjna Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada obowiązek publikacji wszelkich materiałów w sieci.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez autora niniejszej pracy, sporo można poprawić w zakresie dostępności serwisów samorządowych. Ciągle zapomina się o tym, że informacja ma swoj ą wartość tylko wtedy, gdy dociera do odbiorcy i wywołuje reakcj ę. Badania Internetu pokazują, że rośnie znaczenie wyszukiwarek Internetowych, jako najważniejszego narzędzia używanego do poszukiwania informacji. Wyszukiwarki mają ogromny potencjał przyciągania inwestorów i turystów do miasta. Potencjał ciągle słabo zagospodarowany. Opracowana metoda oceny dostępności wprowadza pewne novum w metodologii oceniania. Autor zdaje sobie sprawę z niedoróbek opracowanej metody. Stanowi ona szkielet, swoistą bazę, do prowadzenia dalszych badań i doskonalenia metod oceny.

Polska stoi dziś w historycznym momencie. Jesteśmy świadkami ogromnych przemian, dwóch transformacji przebiegających równocześnie: pierwszej związanej z przemianami ustrojowymi i finalizującą się akcesją z Unią Europejską; drugiej, mniej widocznej, związanej z oparciem siły gospodarki na wiedzy, której głównym hasłem jest Globalne Społeczeństwo Informacyjne. Takiej szansy, związanej z tymi przemianami, nie miały całe pokolenia. To, czy wykorzystamy tę szansę, zależy tylko i wyłącznie od nas samych.

[1]   Główny Urząd Statystyczny

Marketingowe zarządzanie gminą (miastem)

6 Czer

W każdej organizacji, bez względu na to, czy jest to firma komercyjna, czy organizacja non- profit, prawdziwe jest stwierdzenie zaproponowane przez J. Mullinsa. Mówi on, że „podstawą każdej organizacji są interakcje i wysiłki LUDZI, aby osiągnąć CELE, ukierunkowane i koordynowane przez STRUKTURĘ, kierowane, kontrolowane poprzez ZARZĄDZANIE[1]

W organizacjach, w których wyznacznikiem do podejmowania decyzji i działań są potrzeby klientów mówi się o zarządzaniu marketingowym.

Marketing może być definiowany w różny sposób. W literaturze spotykamy się miedzy innymi z następującymi stwierdzeniami:

Na marketing składają się wszystkie te działania, za pomocą których przedsiębiorstwo przystosowuje się do swojego otoczenia — w sposób twórczy i zyskowny (Ray Corey)

Zadaniem marketingu jest przekształcenie potrzeb społecznych w możliwości osiągania zysku (Anonimowe)

Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągać poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartośćproduktów(Philip Kotler).[2]

Wraz z rozwojem marketingu pojawiają się nowe koncepcje marketingu mix. W zależności od sytuacji w jakiej ma on być wykorzystany mówi się, że marketing mix składa się z pięciu elementów, siedmiu (w przypadku usług — oprócz produktu, promocji, dystrybucji i ceny mówi ona także o procesie, miejscu i ludziach), a nawet ośmiu czy dwunastu (koncepcja „Puzzle”[3]).

W literaturze spotykamy także koncepcję marketingu mix oznaczoną symbolem „4C”, która jest zmodyfikowaną interpretacją tradycyjnego ujęcia opartego na schemacie „4P”.

Jest to ujęcie wyrażające punkt widzenia klienta, a nie producenta. [4] Przedstawia je rysunek 3.

Rysunek 3. Transformacja „Cztery P” na „Cztery C”

Koncepcja „4P” Koncepcja „4C”
  ———————- ^ Potrzeby (customer value)
  ——————— ^ Koszt nabycia (cost)
  ———————- ^ Wygoda nabycia (convenience)
  ^ Komunikacja (communication)
Źródło: A. Szromnik w pracy Marketing terytorialny-koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, Marketing Terytorialny Praca zbiorowa pod redakcją T. Markowskiego; PAN Warszawa 2002. s.80

Jeszcze inaczej sytuacja ma się w przypadku miasta. Należy tu zauważyć, że miasto jest rynkiem, a zarazem produktem i w dodatku bardzo nietypowym. Dlatego też elementy marketing mix wyglądają tu inaczej niż w przypadku firmy komercyjnej. W następujący sposób przedstawił to A. Szromnik[5] (Rys.4):

Rysunek 4. Terytorialny marketing mix

Źródło: A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenie praktyczne; Marketing terytorialny; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Markowskiego; PAN Warszawa 2002, s.82.

 

[1] L. J. Mullins „Management and OrganizątionalBehavior, Pitman (1996), s.70 [w:] D. Bartkowska-Nowak, J. Nowak, J. Webb, Zarządzanie w gminie — podręcznik doskonalenia umięjętnoiści kierowniczych, Warszawa 1998, s. 38

[2] Ph. Kotler, Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie, Kontrola, Felberg SJA Warszawa 1999; s.6  6

[3]   Koncepcję „Puzzle” za Grabow, Hollbach-Gromig przedstawia A. Szromnik w pracy Marketing terytorialny-koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, Marketing Terytorialny Praca zbiorowa pod redakcją T. Markowskiego; PAN, Warszawa 2002.

Według tej koncepcji do elementów składowych marketingu jednostki osadniczej należy zaliczyć: miasto jako całość, Słabe mocne strony oraz analizę wizerunku, szerokie spektrum tematyczne, współpracę wielu aktorów, główne cele i kierunki działania, organizację administracji, polepszanie „produktu i orientację usługową, opracowywanie projektów, reklamę, różnorodne grupy docelowe, realizację i kontrolę projektów, komunikację.

[4]   A. Szromnik; Marketing terytorialny-koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, Marketing Terytorialny Praca zbiorowa pod redakcją T. Markowskiego; PAN Warszawa 2002. s.80

[5]   A. Szromnik; Marketing terytorialny-koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, Marketing Terytorialny Praca zbiorowa pod redakcją T. Markowskiego; PAN Warszawa 2002. s.82

Ocena konkurencyjności miasta Sopot na rynku gmin uzdrowiskowych – analiza SWOT

14 Maj

Analiza SWOT miasta

Na podstawie wcześnie wymienionych informacji wykonano dla miasta Sopot analizę SWOT. Jej celem jest zidentyfikowanie mocnych stron miasta oraz szans płynących z otoczenia. Należy je umiejętnie wykorzystać przy projektowaniu przekazu promocyjnego. Ponad to znajdziemy tu także słabe strony miasta oraz zagrożenia, jakie mogą spotkać miasto.

Mocne strony miasta

Sopot jest jednym z lepiej zarządzanych miast w Polsce, stąd też ma on wiele silnych stron. Najważniejsze z nich to:

Profesjonalny personel zajmujący się promocją w sanatoriach

Miasto opracowało i wdraża Strategię Rozwoju

System Zapewnienia Jakości w Urzędzie Miasta Sopotu (System ISO)

Dotychczas, jako jedyny, Sopot wprowadził eGminę, za co otrzymał kilka prestiżowych nagród

Od wielu lat promuję się gminę na zewnątrz i wśród jej mieszkańców, z dobrym skutkiem W celu badania ciągle zmieniających się potrzeb mieszkańców miasta przeprowadzone zostały badania ankietowe

Sopot jest miastem obywatelskim, mamy tu bardzo dużą grupę organizacji pozarządo­wych, które prężnie działają na rzecz rozwoju i promocji miasta

Bogata oferta kulturalna Sopotu (Międzynarodowy Festiwal Piosenki odbywający się od 40 lat w Operze Leśnej)

Działalność Aqua Parku w Sopocie Kamiennym Potoku

Sopot jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce

Sopot jest nazywany LETNIĄ STOLICĄ TENISA, ze względu na odbywające się tu co roku turnieje tenisowe. Turnieje te cieszą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa i mediów

Sopot otrzymuje wiele nagród, m.in. za bezpieczeństwo na plażach, za ich czystość, a tak­że jako najbardziej atrakcyjna miejscowość turystyczna w Polsce Czysta woda Bałtyku, piaszczyste plaże

Dobra baza handlowo-usługowa, baza noclegowa (Grand Hotel, pensjonaty, prywatne kwatery)

Zdrój Św. Wojciecha — solanka

Zabudowa willowa, duża ilość budynków o charakterze zabytkowym. Czynniki te bardzo pozytywnie wpływają na atmosferę miasta.

Ulica Monte Cassino — główny deptak miasta

Sopockie Molo

Dobra infrastruktura

Bardzo dobra obsługa w Sanatoriach (na podstawie opinii kuracjuszy przebywających w Sanatorium „Leśnik” i „Helios” w sierpniu i wrześniu 2003)

Najwyższy poziom potencjału rozwojowego w Polsce (analiza Centrum Badań Regional­nych 2001r)

Słabe strony miasta

Mimo wielu zalet, są też wady. Słabe strony miasta to:

Brak wspólnej polityki promocji z Gdańskiem i Gdynią,

Brak pełnej informacji na temat oferty sanatoriów w jednym miejscu, np. cenników, fol­derów mówiących o zaletach korzystania z usług sanatorium, adresów itp. Nawet w In­formacji Turystycznej i Uzdrowiskowej nie uzyskałam pełnej informacji. Poproszono mnie, abym pojechała do poszczególnych placówek. Otrzymałam kserokopie informacji, które można znaleźć na stronie internetowej miasta. Na temat Sanatorium „Leśnik” otrzymałam informacje skierowane raczej do lekarzy, a nie do kuracjuszy.

Aby uzyskać pełną informację o wszystkich z w/w placówek, musiałam odwiedzić je osobiście.

W wortalach tematycznych znajduje się niepełna informacja o uzdrowiskowej ofercie So­potu, na przykład na sanatoria com pl znajduje się informacja o Sanatorium „Le­śnik” (nie wspomniano o Sanatorium „Helios” i Zespole Reumatologicznym)

Brak pomysłu na utrzymywanie długoterminowych, dobrych relacji z inwestorami. Kon­takt najczęściej kończy się po podpisaniu umowy sprzedaży. Najwięcej uwagi zwraca się na pozyskanie inwestora (ulotki, spotkania, przetargi, plakaty itp. działania promocyjne) (Załącznik 3)

Rysunek 59 Ulotka zawierająca propozycje inwestycyjne miasta

Źródło: Zbiory własne autorki

Brak witryny internetowej skierowanej do turystów, która miałaby za zadanie opowiadać

 • Sopocie, jego walorach uzdrowiskowych, turystycznych itp. Istniejąca strona jest wyko­

nana profesjonalnie (z punktu widzenia rozwiązań informatycznych), jednak potencjalny kuracjusz nie znajdzie tu informacji, które miałyby go oczarować i przyciągnąć do miasta. Na stronie znajdziemy wiele adresów. Jeżeli chodzi zaś o opisy atrakcji, w większości przypadków Internauta jest odsyłany do Centrum Informacji Tury­stycznej i Uzdrowiskowej. Należy pamiętać, że nie takich informacji się oczekują wcho­dząc na stronę WWW.

Na stronie WWW praktycznie wizerunek miasta jako uzdrowiska nie istnieje. Bezpośred­nio poprzez menu nie można dojść do interesujących nas informacji, dopiero przez wpi­sanie w wyszukiwarkę hasła: sanatorium udaje nam się dotrzeć do Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej, gdzie niestety znajduje się tylko adres w/w instytucji i numer telefonu. Jeżeli w pasku menu klikamy na UZDROWISKO, pojawia nam się animacja (Patrz Ry- sunek:61),a następnie na turystę czeka załącznik do uchwały, który niestety nie wnosi nic ciekawego (z punktu widzenia turysty, kuracjusza ). Patrz Rysunek:

Rysunek 60 Oficjalna strona miasta Sopot (uzdrowisko)

Nie wszystkie sanatoria moją swoją witrynę www (np. nie posiada jej Sanatorium „Le­śnik”)

Brak pomysłów na przyciągniecie turystów do miasta poza sezonem (Sopot — letnią stoli­cą Polski)

Szanse płynące z otoczenia

Położenie geograficzne Sopotu, a także sytuacja gospodarcza niesie ze sobą wiele szans. Najważ­niejsze z nich to:

Położenie Sopotu nad morzem, w bardzo bliskim sąsiedztwie lasów Status Sopotu jako uzdrowiska Napływ turystów zagranicznych

Położenie między nowoczesną Gdynią i zabytkowym Gdańskiem (zwiększenie oferty tu­rystycznej)

Wstąpienie Polski do EU, większy dostęp do środków finansowych Unii,

Dobre połączenia kolejowe, samochodowe, lotnicze

Zmiany zachodzące w preferencjach Polaków (coraz większym powodzeniem cieszy się turystyka krajowa)

Tworzenie się nowych wortali tematycznych

Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa zdrowym wypoczynkiem Zwiększanie się liczby Internautów w Polsce

Zagrożenia płynące z otoczenia

Te same czynniki są też nośnikiem zagrożeń. Zagrożenia, które mogą spotkać Sopot, to:

Ubożenie społeczeństwa polskiego

Nasilająca się konkurencja innych miast uzdrowiskowych (np. w Polsce miasta posiadają­cych status uzdrowiska jest około 50)

Sezonowość miasta, jego oferta głównie związana jest z kąpieliskiem

Zmiany zachodzące w preferencjach Polaków (coraz większym powodzeniem cieszy się

turystyka krajowa)

Struktura przychodów i wydatków Miasta

6 Kwi

Poniżej podana została struktura dochodów i wydatków miasta Sopot oraz źródła ich pocho­dzenia w roku 2003.

Wykres 1 Przewidywane dochody miasta Sopot w roku 2003

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projekt budżetu dla miasta Sopotu na rok 2003, Sopot Listopad 2002

Wykres 2. Dochody własne Sopotu

 Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości
Sprzedaż mienia komunalnego
Zarząd i użytkowanie wieczyste
Wpływy z tytułu przekształ.prawa użytkowania wieczystego
 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ROM­y)
 Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych
Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych
 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
□wpływy z opłaty skarbowej
 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Pozostałe wpływy i dochody własne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projekt budżetu dla miasta Sopotu na rok 2003, Sopot Listopad 2002

Wykres 3. Wydatki miasta Sopot □Transport i łączność

 • Sport i turystyka
Wydatki miasta Sopot

 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Działalność usługowa
 • Administracja publiczna
 • Urzędy naczelnych organów władzy
 • Rolnictwo i łowiectwo
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 • Obsługa długu publicznego
 • Różne rozliczenia
 • Oświata i wychowanie
 • Szkolnictwo wyższe
 • Ochrona zdrowia
 • Opieka społeczna □ Edukacyjna opieka wychowawcza
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • Kultura fizyczna i sport

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projekt budżetu dla miasta Sopotu na rok 2003, Sopot Listopad 2002

Z powyższych danych wynika, że największa część dochodów Sopotu stanowią dochody własne (72%), następną grupą są zaś subwencje (22%). Jeżeli chodzi o strukturę dochodów wła­snych miasta, to przeważają tu wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (32%), a następnie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych(28%).

Pieniądze, które otrzymuje miasto, są wydatkowane przede wszystkim na oświatę i wy­chowanie (22%), gospodarkę mieszkaniową (18%), transport i łączność (11%), gospodarkę ko­munalną i ochronę środowiska (10%), opiekę społeczną (8%).

Budżet miasta Sopot jest budżetem zrównoważonym, jednakże ze względu na trudną sy­tuację w kraju i fakt, że Sopot jest bogatą gminą, miasto zostało obciążone wysoką opłatą na rzecz gmin uboższych.

W budżecie przewidziane są wydatki na promocję miasta. Wynoszą one 396 423 zł i dotyczą głównie promowania turystyki. Wydatki te mają na celu głównie promocję miasta wśród mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Mają służyć wykreowaniu wizerunku Sopotu jako kurortu o niesłabnącej przez cały rok atrakcyjności oraz wspomagać wszelkie działania prowadzące do rozwoju ruchu turystycznego, a także poszerzenie rozszerzenie przepływu informacji o możliwo- ś ciach wypoczynkowych, leczniczych i imprezach kulturalno-rozrywkowych odbywających się w Sopocie.[1]

Wyżej wymieniona kwota ma być przekazana na:

działalność Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej przy ul. Dworcowej, dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się upowszechnianiem turystyki dotacja dla Stowarzyszenie Turystycznego Sopot na całoroczną obsługę oficjalnych stron internetowych Urzędu Miasta Sopotu (webmaster)

Oddziału PTTK Sopot (zainstalowanie tablic informacyjnych z siecią sopockich szlaków spacerowych, wykonanie pełnego rezerwowego stanu drogowskazów oraz organizacje imprez turystyczno-krajoznawczych, popularyzujących aktywny wypoczynek oraz działa­nia proekologiczne mieszkańców)

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Kąpielisko Morskie Sopot (organizacja imprezy pt. Dni Haffnera- Otwarcie sezonu turystycznego w Sopocie)

Pozostałe wydatki (dotacje dla Studium Fotografii z przeznaczeniem na promocję miasta, projekty graficzne i wykonanie materiałów zdjęciowych do wykonania materiałów pro­mocyjnych miasta, zakup materiałów promocyjnych, promocja Sopotu na targach tury­stycznych itp.).

[1]   Projekt budżetu dla miasta Sopotu na rok 2003, Sopot Listopad 2002